Avskjutningsregler - älg

  • Tjurar med 0-4 taggar samt 11 taggar och uppåt är lovliga. Tjurar från och med 5 till och med 10 taggar är fredade.
  • Inga restriktioner vad gäller enkelkalv/dubbelkalv.
  • Avskjutningen ska ske med tonvikt på hondjur.
  • Det är endast tillåtet att skjuta en älg per kvotområde.

För att säkerställa könsbalansen i den vuxna älgavskjutningen (40% handjur och 60% hondjur enligt den godkända skötselplanen) så kommer vi från jaktåret 22/23 införa följande princip: Båda könen är tillåtna så länge inget kön har blivit fullskjutet. Så snart ett kön är fullskjutet så måste resterande djur som fälls vara av den andra könstillhörigheten. Detta medför maximal flexibilitet i början av jakten och säkerställer samtidigt att ingen överskjutning sker på ett kön.

Avskjutningsregler - kronvilt

  • Det är endast tillåtet att skjuta två kapitala hjortar per säsong för hela skötselområdet. Inte mer än en (1) kapital per jaktområde.
  • Som kapital hjort räknas 12 taggar och uppåt, samt 3 taggar i kronan.